Karina Sassowski

  •  Krankengymnastik
  • Manuelle Lymphdrainage
  • Krankengymnastik am Gerät
  • Manuelle Therapie
  • Kinesiologisches Taping